河北十一选五走势遗漏带坐标连|河北十一选五_前三直选遗漏

To Check for Distributor Inventory click here

Z??cza D-SUB
CONEC Z??cza hybrydowe
M8x1 EtherCAT P
Z??cza IP67 D-SUB
IP67 RJ45/ USB/ ?wiat?owodowe
Z??cza okr?g?e
Z??cza PCB

 

Aplikacje wykorzystuj?ce z??cza CONEC

 

Grupy produktów

D-SUB
System po??czeń I/O od dziesi?cioleci jest jednym z najpopularniejszych rozwi?zań w elektronice.
Z??cza I/O stosowane s? w niemal ka?dej dziedzinie, pocz?wszy od techniki kontroli i pomiaru przez telekomunikacj? do zastosowań komputerowych. Dzi?ki kombinacji ró?nych styków mo?liwa staje si? redukcja rozmiaru instalacji jak i kosztów. Z??cza CONEC D-SUB dost?pne s? w pi?ciu rozmiarach obudowy w wariantach Standard, High Density i Combination z/ lub bez filtra.
>>> Do grupy produktów
IP76 D-SUBSpecjalne zastosowania wymagaj? u?ycia z??cz o specjalnych parametrach. Dla tego obszaru zastosowań CONEC stworzy? grup? z??cz wodoszczelnych D-SUB o stopniu ochrony IP67. Dzi?ki zastosowaniu specjalnych ?rodków uszczelniaj?cych w z??czu oraz w korpusie z??cza spe?nione zostaj? wysokie wymagania. Ten rodzaj z??cz znajduje zastosowanie w otoczeniu, gdzie wyst?puje kurz i rozproszony strumień wody, które to warunki w przypadku zastosowania tradycyjnego nie chronionego z??cza mog? negatywnie wp?yn?? na jego dzia?anie. Dost?pne s? z??cza w opcji Standard lub High Density ze standardow? ilo?ci? styków. Tak?e z??cza D-SUB kombinowane oraz z filtrem s? dost?pne w w klasie ochrony IP67.
>>> Do grupy produktów
IP67 RJ45Transfer danych stawia wymagania tak?e dla zastosowań na zewn?trz. Czy to w komunikacji drogowej, morskiej czy w zastosowaniach w telefonii komórkowej du?e odleg?o?ci, bardzo wysokie czy bardzo niskie temperatury, deszcz, ?nieg, zasolona mg?a czy kurz stawiaj? wysokie wymagania wobec z??cz. Z??cza IP67 firmy CONEC oferuj? bezpieczn? ochron? przed szkodliwym wp?ywem czynników zewn?trznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki program tej grupy z??cz obejmuje RJ45, USB/Mini USB i Fiber Optic LC Duplex w wykonaniu z plastiku, plastiku metalizowanego i metalu.
>>> Do grupy produktów
supercon_plOszcz?dno?? kosztów i przestrzeni instalacyjnej przy u?yciu hybrydowej technologii ??czeniowej. Dla typowego okablowania silników, servo-nap?dów czy nap?dów liniowych, czas i koszt jego instalacji, serwisowania i diagnostyki, s? bardzo du?e. Do zasilania i sterowania ka?dego nap?du stosowane s? oddzielne kable z szafy sterowniczej. Takie podej?cie nie tylko wymaga znacznej przestrzeni, ale tak?e generuje znaczne koszty. W nowej serii CONEC Hybrid opracowano hybrydowy system integruj?cy zasilanie i transmisj? danych w jednym z??czu.

.>>> catalogue download

SALWysokiej jako?ci technologia po??czeń jest warunkiem i baz? dla stworzenia po??czeń przemys?owych urz?dzeń, maszyn i hal produkcyjnych. Z??cza SAL pojawiaj? si? w wielu aplikacjach w automatyce. Oprócz przekazu sygna?ów analogowych i cyfrowych, transmisji danych w opcji szerokopasmowej z??cza te znajduj? równie? zastosowanie jako z??cza zasilaj?ce. CONEC oferuje z??cza w rozmiarach M8, M12, 7/8", M23 i okr?g?e24. Dost?pne s? z??cza z kablem lub konfekcjonowane, tak?e na specjalne ?yczenie klienta (HT, Food&Beverage) oraz systemy BUS i z wmontowanym ko?nierzem.
>>> Do grupy produktów
PCBCONEC ma w swojej ofercie bogaty wachlarz rozwi?zań po??czeniowych na poziomie p?yty.
Nale?? do niego z??cza Compact PCi, AdvancedTCA, MicroTCA, PC104/PC104Plus, DIN EN 60603-2, DIN 41617TE oraz Din 41651 z p?askim kablem. Do wyboru s? z??cza ze stykami zwijanymi lub toczonymi w opcji lutowanej, kr?powanej lub wciskanej.
>>> Do grupy produktów

Znasz nasz Newsletter?

  • Dowiedz si? jako pierwszy o zmianach dotycz?cych zastosowania naszych z??cz.
  • Newsletter co 4-6 tygodni; mo?esz zrezygnowa? z subskrypcji w dowolnym momencie!
Chc? otrzymywa? newsletter od teraz!
Zapozna?em/am si? z polityk? prywatno?ci i wyra?am zgod? na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych do wysy?ki newslettera.
河北十一选五走势遗漏带坐标连